Lietošanas noteikumi


Vispārēja informācija

 • Lietojot portālu Grani.lv, jūs piekrītat izpildīt vispārējus noteikumus, kuri stājas spēkā nekavējoties pēc pirmās portāla apmeklēšanas. Ja jūs nepiekrītat izpildīt šos nosacījumus, lūdzu, nelietojiet mūsu portālu! Noteikumi izplatās uz visiem reģistrētiem un neiereģistrētiem lietotājiem.
 • Noteikumu nezināšana neatbrīvo no atbildības par to pārkāpšanu.
 • Portāla administrācija atstāj tiesības mainīt šos noteikumus bez iepriekšējā brīdinājuma.

Ierobežojumi

 • Aizliegts vest komercdarbību portālā bez Grani.lv administrācijas rakstiskās piekrišanas.
 • Atbildību par jebkādu pašrocīgi izvietoto informāciju nes pats lietotājs.

Ir aizliegts ievietot portālā informāciju, kura:

 • Pārkāpj Latvijas Republikas likumus vai satur aicinājumus likumu pārkāpšanai.
 • Aizskar personu godu un cieņu
 • Satur nenormatīvu leksiku, pornogrāfisku informāciju, narkotiku, vardarbības, starpnacionālas vai starprasu naida propagandu.
 • Satur reklāmu jebkādā veidā.
 • Satur kaitīgu kontentu.

Komentāri portālā Grani.lv

 • Portāla administrācija nenes atbildību par komentāru un jebkādas informācijas saturu, ko izvietoja lietotāji un portāla apmeklētāji, kā arī par interneta lapu saturu, uz kuriem tiek dotas ārējās hipersaites.
 • Portāla lietotāju uzskati var nesakrist ar portāla redakcijas uzskatiem.
 • Komentāros ir aizliegta reklāma jebkādā veidā, kā arī nenormātīvā leksika un tml.
 • Portāla moderatori var izdzēst jebkādus datus bez paskaidrojuma. 
 • Komentāru valodas - krievu un latviešu, rakstīt komentārus ar LIELIEM BURTIEM ir aizliegts.
 • Autortiesības uz jūsu rakstiem pieder jums. Tomēr publicējot tos Grani.lv komentāros, jūs piekrītat nodot Grani.lv pastāvīgas, neatmaksājamas, ne ekskluzīvas, ar cedēšanas iespējām tiesības tos izmantot, atveidot, veikt izmaiņas, adoptēt, publicēt, tulkot, izplatīt, izpildīt, pārraidīt ēterā un realizēt autortiesības tiem materiāliem visā pasaulē, kā arī ieslēgt šos materiālus citos darbos, bez laika ierobežojumiem.

Ieteikumi lietotājiem.

 • Esiet pieklājīgi. Nerakstiet ekstrēmistu ziņojumus, kuri ir pretlikumīgi, apmelojoši vai cilvēkniedīgi. Neiededziet nacionālu un rases naidu. Atceraties, ka portālu lieto dažāda vecuma, nacionalitātes, uzskatu un sociālu grupu pārstāvji.
 • Nelietojiet lamu vārdus. Nerakstiet ziņojumus, kuri satur lamu vārdus un necenzūras leksiku. Cenšaties publicēt rakstus neitrālā tonī, izvairieties no komentāriem, kuri ir vaļīgi, pārak emocionāli un izsaucoši.
 • Neizpaudiet personiskus datus un kontaktu informāciju. Ja jūs ievērojāt, ka jūsu personiskie dati ir izvietoti forumā, griežaties pie moderatora ar lūgumu tos izdzēst.
 • Nelietojiet forumu ļaunprātīgi – ir aizliegta vairakkārt atkārtotu, apjēgtu vai bezjēdzīgu rakstu (fluda) aizsūtīšana.

Konfidencialitātes politika.

 • Visi lietotāju dati projekta ietvaros glabājas uz Grani.lv serveriem saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, un nevar būt nodoti vai pārdoti trešajām personām. Izņēmumus sastāda gadījumi, kurus paredz Latvijas Republikas likumdošana. Administrācija nenes atbildību par jūsu datu pārraides drošību.

Tiesiskā informācija.

 • Grani.lv ir avīzes "СейЧас" struktūrvienība un pieder SIA "MEDIASTRIMS".
 • Autortiesības uz visu informāciju, kura atrodas Grani.lv portālā pieder SIA "MEDIASTRIMS", ja taisni nav norādīts cits autortiesību īpašnieks. Portāls nenes atbildību par trešo personu autortiesībām. Autoru viedokļi var atšķirties no redakcijas viedokļiem. Atbildību par rakstu saturu nes to autori.
 • Grani.lv portāla rakstus var izmantot, obligāti noradot tiešo hipersaiti (hiperlink) uz to portāla daļu, no kuras informācija ir ņemta.
 • Videosižetus, kuri ir ievietoti portālā ir aizliegts lejupielādēt vai pārnest citās interneta vietnēs bez iepriekšējas rakstiskās saskaņošanas ar redakciju.
 • Vārdi, nosaukumi, attēli un logotipi, kas noteic Grani.lv portālu, SIA Dautkom TV, SIA "MEDIASTRIMS", avīzi "СейЧас ", vai trešās personas, kā arī to produkciju un pakalpojumus, ir aizsargāti ar autortiesībām, kā arī tiesībām uz dizainu un atbilstošiem zīmoliem.
 • Grani.lv administrācija nenes atbildību par sludinājumu saturu, kuri ir izvietoti portālā.
 • Izvietotie materiāliem līdzi fotoattēli, var būt uzskatīti tikai par ilustrācijām.
 • Portals Grani.lv pastāvīgi kontrolē un veicina informācijas kvalitāti, bet nenes atbildību par tās informācijas ticamību, kura tiek ņemta no partneru medijam. Portāls nekādā ziņā nenes atbildību par sekām, kuras radās lietotājiem lietojot portālā publicētu informāciju.
 • Autortiesības foruma rakstiem pieder to autoriem – foruma lietotājiem. Tomēr publicējot tos Grani.lv forumā, lietotājs piekrīt nodot Grani.lv pastāvīgas, neatmaksājamas, ne ekskluzīvas, ar cedēšanas iespējām tiesības tos izmantot, atveidot, veikt izmaiņas, adoptēt, publicēt, tulkot, izplatīt, izpildīt, pārraidīt ēterā un realizēt autortiesības tiem materiāliem visā pasaulē, kā arī ieslēgt šos materiālus citos darbos, bez laika ierobežojumiem.
 • Visi lietotāja dati projekta ietvaros tiek saglabāti uz Grani.lv serveriem saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, un nevar kļūt zināmi citām personām. Izņēmumu sastāda gadījumi, kuri ir paredzēti Latvijas Republikas likumdošanā.

Viena vai vairāku augstāk minēto noteikumu pārkāpšanas gadījumā administrācijai ir tiesības pielietot lietotājam jebkādas sankcijas - no datu dzēšanas, līdz piekļuves slēgšanas lietotājam, kas pārkāpj noteikumus.Распечатать

 

-LRT+-LRT+


-LRT+

-LRT+

-LRT+

-LRT+

-LRT+

-LRT+

-LRT+


Laibas

Projekti

Projekti

Projekti

Projekti