Deputāti pieņēma pilsētas 2015. gada budžetu 0

Piektdiena, 30 jan 2015, 15:24 Versija drukāšanai

Deputāti pieņēma pilsētas 2015. gada budžetu
Daugavpils Domes sēdē 30. janvārī deputāti pieņēma šī gada Daugavpils Domes budžetu. Pašvaldības kopbudžeta ieņēmumu apjoms sastāda 68343459 euro.Domes priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis šo budžetu raksturoja kā attīstības budžetu.


Lāčplēša kungs skaidro, ka visus uzņēmumu un budžeta iestāžu sapņus un vēlmes pašvaldībai izpildīt nav iespēju. Bet nekad tik daudz līdzekļu nebija iedalīts tehnisko projektu izstrādei. Papildus finansējumu saņems visas programmas, kuras pašvaldība plāno realizēt. Tiks paaugstināta darba alaga tiem darbiniekiem, kuri saņem mazāk nekā 450 eiro.

 

Pašvaldības kopbudžeta ieņēmumu apjoms ir mazāks nekā 2014.gada sākumā par 9.35% Beidzās iepriekšējais struktūrfondu plānošanas periods, projektu finansēšanai paredzēto ieņēmumu apjoms pašvaldības budžetā ir samazinājies.

 

Bet pašvaldība strādā pie tā, lai pēc gada pilsētai būtu jauni projekti, ko īstenot. Jau šobrīd uzsākta gatavošanās ceļu pārvada būvniecībai Kandavas ielas rajonā, projekta realizācija sāksies nākamajā gadā.

 

Daugavpils Domes budžets pa nozarēm


Veselības nozares finansēšana tiek veikta no valsts budžeta līdzekļiem. Valsts budžeta mērķdotācija 15000 euro apmērā tiks saņemta aparatūras iegādei SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” jaundzimušo nodaļai. Atbalsta pasākumiem veselības aprūpes pieejamībai no pašvaldības budžeta līdzekļiem paredzēti 100000 euro. Sporta pārvaldes Sporta medicīnas centra darbībai izdevumi plānoti 94083 euro apmērā.

 

Izdevumu kategorijā atpūta, kultūra un reliģija izdevumi sastāda 7390248 euro. Iepriekšējos gados ievērojami finanšu resursi bija ieguldīti kultūras objektu sakārtošanā, sekmīgi īstenojot Eiropas fondu apguves programmas, savukārt šogad investīcijas ir plānotas jaunu sporta objektu būvniecībai.

Latgales centrālās bibliotēkas un filiāļu darbībai paredzēti 656882 euro. Novadpētniecības un mākslas muzeja darbībai izdevumi ieplānoti 325338 euro apmērā.

Pašvaldība rūpējas, lai pilsētas ikdienu pēc iespējas biežāk nomainītu svētki un Daugavpilī veidotos jaunas tradīcijas. Kā vienu no efektīviem Daugavpils atpazīstamību un pozitīvo tēlu veidojošajiem instrumentiem var nosaukt starptautiskus kultūras pasākumus, festivālus, pilsētas svētkus, kas veicina kultūras tūrisma attīstību. 2015.gadā tiks rīkots plaši pazīstamais starptautiskais garīgās mūzikas festivāls “Sudraba zvani”, starptautiskais džeza festivāls, starptautiskais akordeona mūzikas festivāls un citi pasākumi. Daugavpils pilsētas jubilejas gada svinību ietvaros, sadarbībā ar Aizsardzības un Ārlietu ministrijām un Latvijas Republikas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, notiks Starptautiskais militārās mūzikas festivāls. Daudzveidīgs un kvalitatīvs pasākumu klāsts tiks piedāvāts pilsētas svētku svinību laikā ar vietējo un ārvalstu mākslinieku piedalīšanos. Svētku noslēgumā pilsētnieki un viesi tiks aicināti uz Latgales dziesmu svētkiem, kuriem apritēs 75 gadi kopš pirmajiem dziesmu svētkiem Latgalē. Rudens sākumā skatītājus pulcēs popularitāti ieguvušais mūzikas un mākslas festivāls “Daugavpils ReStart 2015”, un otro gadu pēc kārtas tiks svinēti Rīgas ielas svētki, kuru laikā būs iespēja iepazīt pilsētas vēsturiskā centra ielas dzīves ritmu, ieskatīties pilsētnieku iemīļotās promenādes tālā pagātnē un mūsdienās. Iepriekš minēto pasākumu un virknei citu tradicionālo pasākumu organizēšanai, Kultūras pārvaldes budžetā paredzēti līdzekļi 581962 euro apmērā.

 

Nacionālo kultūras centru darbībai un ēku uzturēšanai izdevumu apjoms plānots 1995375 euro apmērā. Latviešu kultūras centra apsaimniekošanā esošo ēku remontdarbiem ir paredzēti līdzekļi 222083 euro apmērā. Kinoteātra „Renesanse” telpās 2015.gadā iecerēts izveidot Bērnu un jauniešu zinātnes un atpūtas centru, paredzot šim mērķim līdzekļus 45000 euro apmērā.

 

Šogad tiks pabeigta tehniskā projekta izstrāde iestādes „Kultūras pils” ēkas energoefektivitātes pasākumu paaugstināšanai, un nākotnē varēs uzsākt projekta realizāciju ar Eiropas Savienības fondu atbalstu. Koncertklavieru iegādei pašvaldības budžetā tika iekļauti izdevumi 114000 euro apmērā. Telpu remontiem, skatuves stangu, vadības iekārtas un paceļamās sistēmas renovācijai ieplānoti 35304 euro.

 

Arī Daugavpils teātrim nepieciešams pašvaldības atbalsts. Finansējums Daugavpils teātrim sastādīs 80000 euro.

 

Finansējums Cietokšņa kultūras un informācijas centram sastāda 83864 euro.Izveidotā Daugavpils Marka Rotko mākslas centra uzturēšanai, pasākumu īstenošanai paredzēti 785497 euro, tai skaitā 208893 euro liels izdevumu apjoms tiks finansēts no maksas pakalpojumu ieņēmumiem. Oriģināldarbu apdrošināšana, izstāžu un pasākumu finansēšana 159816 euro apmērā tiks veikta no valsts budžeta un projektu līdzekļiem.

 

Vēl viena populāra tūrisma objekta-Latgales zoodārza izdevumi 194186 euro apmērā paredzēti iestādes darbības nodrošināšanai, dzīvnieku ēdināšanai un remontdarbiem. Ēka, kurā atrodas Latgales zoodārzs ir neapmierinošā stāvoklī. Daļējai remontdarbu veikšanai tiks novirzīti 60000 euro – ēkas apdares rekonstrukcijai un ekspozīcijas ‘Krokodilu zāle” izveidošanai.

 

Pilsētas jaunieši aktīvi piedalās dažādos Jaunatnes departamenta un sabiedrisko organizāciju rīkotajos pasākumos, darbojas Jauniešu neformālajā izglītības centrā. Finanšu resursu apjoms šīm aktivitātēm sastāda 434862 euro.

 

Sabiedriskajām organizācijām, kuras iesniegs projektu pieteikumus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, pēc to izvērtēšanas Kultūras un izglītības komitejā tiks piešķirts finansiāls atbalsts no sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda, kura lielums sastāda 43000 euro.

 

Sporta aktivitātēm paredzēti izdevumi 1097246 euro apmērā, tai skaitā sporta organizāciju atbalstam 541478 euro apmērā. Jaunu sporta objektu būvniecībai paredzēti 1000000 euro.

 

Noslēdzies projekts „Radošo industriju attīstība Latvijas Lietuvas pārrobežu reģionā”. Budžeta izdevumu daļā ir paredzēta finansējuma pārskaitīšana projekta partnerim 112036 euro apmērā.

 

Izglītības nozare ir dominējošā pašvaldības budžetā un izdevumu apjoms sasniedz 43 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem un sastāda 32626855 euro. Budžeta līdzekļi 26667773 euro apmērā tiks novirzīti Izglītības pārvaldei pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu ikdienas uzturēšanai, pedagoģisko un pārējo darbinieku atlīdzībai, mācību procesa nodrošināšanai, ēku remontdarbiem un citiem mērķiem. Remontdarbu veikšanai izglītības iestādēs paredzēti 315153 euro. Ir ieplānots pārcelt 6.pirmsskolas izglītības iestādi uz J.Raiņa Daugavpils 6.vidussolas telpām, pielāgojot skolas telpas bērnudārza vajadzībām. Provizoriski darbu izmaksas sastādīs 188000 euro.

 

Izdevumi skolēnu ēdināšanai paredzēti 1594287 euro apmērā, tai skaitā 903805 euro sastāda pašvaldības finansējums.Projektu īstenošanai tiks novirzīti 809162 euro, tai skaitā, šogad tiks pabeigti Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētie projekti oglekļa dioksīda emisijas un siltumenerģijas patēriņa samazināšanai, veicot renovācijas darbus un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus 20.pirmsskolas, 22.pirmsskolas, Valsts ģimnāzijas un 16.vidusskolas ēkās.

Dizaina un mākslas vidusskolas finansēšanai ieplānoti 681953 euro.

 

Stipendiju piešķiršanai budžetā paredzēti līdzekļi 32350 euro apmērā. Stipendijas piešķir Daugavpils Universitātes studentiem un no 2014.gada pašvaldība piešķir stipendijas topošajiem ārstiem, lai ieinteresētu ārstus strādāt Daugavpils veselības aprūpes iestādēs.

 

Finansējums Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldei un Bērnu jaunatnes sporta skolai sastādīs 2841330 euro. Sporta objektu kārtējam un kapitālajam remontam ir paredzēti līdzekļi 320169 euro apmērā.

 

Sociālā aizsardzība ir viena no pašvaldības prioritātēm un pašvaldības pamatbudžetā šiem mērķiem paredzēti līdzekļi 8592932 euro apmērā jeb 11% no pamatbudžeta izdevumiem.

 

Sociālo lietu pārvaldei, kura īsteno normatīvajos aktos noteiktos sociālās aizsardzības pasākumus pašvaldības teritorijā, izdevumu apjoms sastāda 6354285 euro. Daugavpils pilsētas pašvaldība, tāpat kā iepriekšējos gados, nodrošinās pabalstu izmaksu atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem, un sociālo pabalstu izmaksai tiks novirzīti 3731095 euro.

 

Ieplānotie līdzekļi:

-dzīvokļa pabalstam, malkas iegādei, palīdzībai ārkārtas situācijās, mājokļa pielāgošanai 1469954 euro apmērā,

- garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai 474000 euro apmērā,

- veselības aprūpes atbalstam (pacientu iemaksām, medikamentu iegādei, polisēm, ārstnieciskām procedūrām) 650436 euro apmērā,

- bērnu un pieaugušo cilvēku ēdināšanai 435468 euro apmērā,

- sociālām garantijām bāreņiem un audžuģimenēm 297393 euro apmērā,

- pārējai palīdzībai 403844 euro apmērā.

 

Iecerēts palielināt vienreizējo pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā no 75 euro uz 150 euro.Remontdarbiem Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienībās pašvaldība paredzējusi līdzekļus 20513 euro apmērā.Cilvēkiem ar I un II invaliditātes grupu un bērniem no 5 līdz 18 gadiem ar invaliditāti asistentu pakalpojumiem izdevumi sastādīs 775395 euro. Līdzekļi tiks saņemti no valsts budžeta.2015.gadā Labklājības ministrija piešķirs Sociālo lietu parvaldei valsts finansējumu 8871 euro apmērā.

 

Ņemot vērā, ka likums „Par Valsts budžetu 2015.gadam” dod tiesības ņemt aizņēmumus sociālo programmu investīciju projektiem, 2015.gadā pašvaldība plāno veikt infrastruktūras uzlabošanu Sociālajā patversmē Šaurā ielā 23, piesaistot aizņēmumu. Provizoriski darbu izmaksas tiek prognozētas 205030 euro apmērā.

Bērnunama – patversme „Priedīte” izveidots par patstāvīgu iestādi. Tās funkciju izpildei paredzēti 746573 euro.

 

2014.gadā ir noslēdzies ESF projekts "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās", taču satraukumam nav pamata, jo Nodarbinātības Valsts aģentūra pagaidu sabiedriskos darbus pašvaldībās īstenos arī 2015.gadā. Šo projektu nefinansēs no Eiropas naudas, tas būs valsts līdzfinansēts nodarbinātības pasākums.

Sabiedrisko organizāciju īstenotajiem pasākumiem pašvaldības līdzfinansējums tiks piešķirts no sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda, kura apmērs sastāda 21000 euro.

 

Daugavpils Bāriņtiesas darbībai un tā funkciju nodrošināšanai paredzēti finanšu līdzekļi 160781 euro apmērā, tai skaitā 10500 euro dienesta telpu remontdarbiem.

 

Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centra aprūpē ir 275 gados veci cilvēki. Centra darbībai līdzekļu apjoms sastādīs 1310293 euro. Ik gadu tiek piešķirts finansējums iestādes ēku un telpu remontdarbiem.. 2015.gadā tiks veikts veļas žāvēšanas telpas remonts un turpināsies sanitāro telpu renovācija, paredzot šiem mērķiem līdzekļus 50131 euro apmērā.

 

Sabiedriskās kārtības un drošības funkcijas realizēšanai pašvaldības budžeta līdzekļi ieplānoti 1311425 euro apmērā, kas salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu ir pieauguši par 190099 euro. Sabiedriskās kārtības uzturēšanu, pārkāpēju aizturēšanu, saukšanu pie atbildības, sabiedrisko un atpūtas vietu uzraudzību pilsētas teritorijā ik diennakti veic Pašvaldības policija. Pašvaldības policijas uzdevumu izpildei un iestādes darbības nodrošināšanai 2015.gadā tiks piešķirti asignējumi 1033540 euro apmērā. Pabeidzot videonovērošanas sistēmas modernizācijas un paplašināšanas darbus pašvaldības teritorijā, gada otrajā pusē tiks palielināts pašvaldības policijas darbinieku skaits par 4 amata vienībām, kuri veiks videonovērošanu.

 

Jau daudzus gadus Daugavpils pilsētas dome turpina Detoksikācijas palātas sniegto pakalpojumu finansēšanu. 2015.gadam šie izdevumi tiek prognozēti 75000 euro apmērā. Pēc ilggadīgām sarunām par šīs programmas finansēšanu no valsts budžeta līdzekļiem, ir panākta daļēja finansējuma piešķiršana no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. 2015.gadā plānots saņemt 33420 euro par pakalpojuma sniegšanu 2228 personām iepriekšējā gadā.

Nodrošinot pašvaldības iedzīvotāju drošību uz ūdens, 202885 euro tiks piešķirti Glābšanas dienesta darbībai.

 

Izdevumu kategorijā ekonomiskā darbība finansējuma apmērs sastādīs 10098219 euro. Pēdējos gados izdevumu apjoms šajā nozarē bija ievērojami pieaudzis, jo pašvaldības ceļu infrastruktūras objektos tika investēti vairāki miljoni euro, realizējot Eiropas Savienības līdzfinansētos projektus. 2015.gadā izdevumi ekonomiskai darbībai samazinās, jo tuvojas nobeigumam uzsākto projektu realizācija, un to sekmīgai pabeigšanai budžetā ieplānoti 4554256 euro, kas tiks ieguldīti šādos infrastruktūras objektos:

- Daugavas ielas rekonstrukcijai 966817 euro apmērā,

- Tranzītielas A13 rekonstrukcijai 1337536 euro apmērā,

- Autotransporta mezgla būvniecības turpinājumam 358166 euro apmērā,

- Ziemeļu rūpnieciskās zonas infrastruktūras attīstībai 1876539 euro apmērā,

- Pārējos satiksmes infrastruktūras rekonstrukcijas projektos 15198 euro apmēra.

 

Jaunais Eiropas Savienības fondu plānošanas periods sniegs mūsu pilsētai iespēju arī nākamo gadu laikā saņemt ievērojamus finanšu resursus transporta infrastruktūras attīstībai. Lai nākotnē izmantotu Eiropas Savienības fondu sniegtās iespējas, 2015.gadā pašvaldība uzsāks autotransporta infrastruktūras attīstības tehnisko projektu sagatavošanu, paredzot līdzekļus 301787 euro apmērā, tai skaitā, tehniskā projekta izstrādei Smiltenes ielas divlīmeņa pārvada ar pievadiem būvniecībai līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam.

 

Līdzās projektu finansējumam, pašvaldības budžeta līdzekļi tiek novirzīti ceļu infrastruktūras uzturēšanai. Gājēju ietvju un veloceliņu būvniecībai, autostāvvietu izveidošanai, greiderēšanas darbiem un asfaltbetona seguma ceļu bedrīšu remontam, Strautu un Senlejas ielas rekonstrukcijai, luksoforu objektu tehniskai apkalpošanai un ceļa zīmju uzturēšanai, jaunu sabiedriskā transporta pieturu uzstādīšanai, tehnisko projektu sagatavošanai un citiem darbiem paredzēti 1858981 euro. Bez tam, ceļu infrastruktūras uzturēšanas darbos tiks ieguldīti autoceļu fonda līdzekļi, kas būs saņemti pašvaldības speciālajā budžetā.Daugavpils pilsētai piederošo un īpašumā esošo publisko mežu uzturēšanai un kopšanai tiks novirzīti 37933 euro.Biedrības „Tūrisma informācijas centrs” funkciju veikšanai finansējums sastādīs 28080 euro.

 

Vides aizsardzības pasākumi ietver pašvaldības teritorijas labiekārtošanas un sanitārās uzkopšanas darbus, kuriem pašvaldības budžetā paredzēts finansējums 2847835 euro apmērā.

 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai ir paredzēti līdzekļi 7268441 euro apmērā. Šajā izdevumu sadaļā ir pieaugums, jo šī gada budžetā ir paredzēti līdzekļi tehniskās dokumentācijas sagatavošanai jauniem Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda projektiem un finanšu korekcijas segšanai.

 

Nākotnes projektu īstenošanai, paredzēts finansējums tehniskās dokumentācijas sagatavošanai šādiem mērķiem:

- Pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūras objektu attīstībai 196160 euro apmērā,

- Sporta un kultūras infrastruktūras attīstībai 141275 euro apmērā,

- Teritorijas un mājokļu infrastruktūras labiekārtošanai 86483 euro apmērā,

- Pārējām aktivitātēm 41522 euro apmērā.

 

Budžeta ietvaros 1158117 euro tiks novirzīti ielu apgaismošanai un ielu apgaismojuma tīklu apkalpošanai, ielu apgaismojuma būvniecībai un tehnisko projektu izstrādāšanai, 2247973 euro paredzēti pilsētas apzaļumošanas darbiem, kapsētu uzturēšanai, bērnu rotaļu laukumu modernizācijai, dzīvnieku patversmes uzturēšanai, videonovērošanas sistēmas paplašināšanai Cietoksnī, pilsētas infrastruktūras elementu tekošajam remontam un būvniecībai. Gatavojoties pilsētas jubilejai, pilsētvide tiks papildināta ar jauniem interesantiem mākslas elementiem.

 

Turpinās darbs nekustamo īpašumu sakārtošanas jomā. Nekustamo īpašumu atsavināšanas procesa nodrošināšanai, pašvaldības īpašumu reģistrācijai Zemesgrāmatā, vidi degradējošu būvju nojaukšanai, nekustamo īpašumu iegādei pašvaldības īpašumā, īpašumu apsardzei un apdrošināšanai, ēku energosertifikācijai, līdzfinansējumam daudzdzīvokļu mājām piesaistīto zemesgabalu uzturēšanai un daudzdzīvokļu māju atjaunošanai paredzēts finansējums 465151 euro apmērā.

 

Rūpējoties par mājokļu apsaimniekošanu, Daugavpils pilsētas dome dzīvojamā fonda uzturēšanai, tekošajiem un kapitālajiem remontdarbiem ir paredzējusi 219000 euro. Bez tam, pašvaldība ir plānojusi savu līdzdalību daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pasākumos 593750 euro apmērā, atbalstot uzsāktās aktivitātes ēku energoefektivitātes uzlabošanas jomā.

 

Daugavpils tūrisma un aktīvās atpūtas infrastruktūras attīstībai, struktūrfondu finansētā projekta ietvaros, ir ieplānoti izdevumi 500571 euro apmērā, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai Daugavpilī un Grodņā 184475 euro.

 

Speciālā budžeta ieņēmumu apjoms sastāda tikai 3% no kopējiem ieņēmumiem, kas iezīmēti īpašiem mērķiem. Speciālā budžeta ieņēmumi ir prognozēti 2251224 euro apmērā. Kopā ar iepriekšējā gada atlikumu 98440 euro, speciālā budžeta ieņēmumi tiks novirzīti normatīvajos aktos noteikto izdevumu segšanai.

Autoceļu (ielu) fondu līdzekļi tiks novirzīti pašvaldību ceļu seguma remontdarbiem un Vienības tilta ietvju remontam, Daugavpils pilsētas ielu ikdienas uzturēšanai, greiderēšanas darbiem, asfaltbetona seguma bedrīšu remontdarbiem, ceļu satiksmes drošības regulēšanas līdzekļu apkalpošanai un remontam.

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi paredzēti augsnes un ūdens piesārņojošo stihisko izgāztuvju likvidācijai, pilsētas ūdenskrātuvju krastu un pludmaļu teritoriju attīrīšanai, ainaviskā stāvokļa uzlabošanai, peldvietu ūdens kvalitātes kontrolei, izgāztuves „Demene” teritorijas un poligona apsaimniekošanai, vides stāvokļa novērtēšanas darbiem un monitoringa novērojumiem, bijušā garāžu kooperatīva „Liginišķi” ainaviski degradētās teritorijas labiekārtošanas darbiem un citiem pasākumiem.

 

Mērķdotācija regulārajiem pasažieru pārvadājumiem tiks saņemta zaudējumu kompensācijai par maršruta daļu, kas ir ārpus pilsētas administratīvās teritorijas un zaudējumu kompensācijai par invalīdu pārvadāšanu.

 

Pārējie īpašiem mērķiem iezīmētie ieņēmumi plānoti stādījumu atjaunošanai un atsavināšanas procesa nodrošināšanai.

0
Autors:Grani.lv
Foto:Jurijs Dunaiskis

Komentāri (0)

Citas ziņas

 

Šodien, 16:19 Latgales Industriālā tehnikuma sporta zāles un slēgtā poligona praktisko apmācību darbnīcu atklāšana
20. septembrī, 15:17 Pēdējās šī gada ekskursijas "Inženieru arsenāla noslēpumi"!
13. septembrī, 10:04 Rīgas ielas svētki: кad ir desmit, var teikt, ka ir piedzimusi tradīcija
24. augustā, 10:48 Pedagogi tiek aicināti uz konferenci un izglītojošu semināru
22. augustā, 12:40 Padomi, izvēloties bāra papildinājumus
10. augustā, 13:04 Daugavpilī uzlabos kultūras un tūrisma jomu pārvaldību
1. augustā, 16:29 Kā pareizi sagatavoties pirms vizītes pie permanentā grima meistara
9. jūlijā, 20:18 "Mēs iepazinām televīzijas maģiju"
30. jūnijā, 14:07 Daugavpilī notika Izgudrotāju festivāls
28. jūnijā, 18:41 Erasmus+ projekti sniedz iespējas pilnveidoties pedagogiem un vidusskolēniem
19. jūnijā, 16:30 15. jūnijā Daugavpilī notika multfilmas veidošanas pasākums
14. jūnijā, 09:42 Uzsākta Aveņu ielas atjaunošana
6. jūnijā, 08:50 Priekšapmaksu par apkuri var palielināt jebkurā brīdī
29. maijā, 15:39 Neirogrāfijas pamati Daugavpils Centrālajā parkā
23. maijā, 11:32 Aizsaules gaitās devies daugavpilietis Boriss Judins (07.02.1949. - 06.05.2023.)

 

-LRT+-LRT+


-LRT+

-LRT+

-LRT+

-LRT+

-LRT+

-LRT+

-LRT+


Laibas

Projekti

Projekti

Projekti

Projekti