Deputāti lemj par Višķu profesionālās vidusskolas saglabāšanu 0

Ceturtdiena, 12 mar 2015, 09:50 Versija drukāšanai

Deputāti lemj par Višķu profesionālās vidusskolas saglabāšanu
Daugavpils novada domes ārkārtas sēdē 4.martā tika pieņemts lēmums par Viduslatgales Profesionālās vidusskolas izglītības programmu īstenošanas vietas “Višķi” saglabāšanu. Izanalizējot 2015.gada 12.februārī Valsts Sekretāru sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu “Par Viduslatgales Profesionālās vidusskolas likvidāciju”, Daugavpils novada dome nepiekrīt Viduslatgales Profesionālās vidusskolas izglītības programmu īstenošanas vietas “Višķi” likvidācijai, to pievienojot Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošajai valsts profesionālās izglītības iestādei - Priekuļu tehnikumam.


Daugavpils novada dome izskatīja citus alternatīvos risinājumus Viduslatgales Profesionālās vidusskolas likvidācijai, lai rastu iespēju ar lauksaimniecību saistīto profesionālo izglītības programmu īstenošanu Višķos, jo tas ir stratēģiski svarīgi Daugavpils novada tālākās ekonomiskās attīstības nodrošināšanai. Par risinājumiem ziņoja Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika.

 

Tika organizētas sarunas par iespējamiem risinājumiem ar Profesionālās izglītības kompetences centru “Daugavpils tehnikums”, Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas, Malnavas koledžas un Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils Būvniecības tehnikums” administrāciju, bet rakstiskais piedāvājums saņemts no Malnavas koledžas, Profesionālās izglītības kompetences centrs „Daugavpils Būvniecības tehnikums” un Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas.

 

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Daugavpils tehnikums” nav gatavs saglabāt apmācības vietu Višķos, bet piekrīt izglītības programmu īstenošanai izmantot savu infrastruktūru un Višķos esošo bāzi izmantot tikai kā prakses vietu, kas, ņemot vērā lauksaimniecības nozares specifiku, nav iespējams.

 

Pievienošana Daugavpils Tirdzniecības profesionālajai vidusskolai ir apgrūtināta sakarā ar pieejamā finansējuma ierobežojumu.

 

Malnavas koledža būtu gatava pārņemt tikai Viduslatgales Profesionālas vidusskolas īstenotās izglītības programmas, tās realizējot Malnavā, nesaglabājot “Višķus” kā izglītības programmu īstenošanas vietu.

Profesionālās izglītības kompetences centram “Daugavpils Būvniecības tehnikums” ir liela nozīme Daugavpils novada un Latgales reģiona sociālajā, ekonomiskajā attīstībā, un, apsverot iespēju Viduslatgales Profesionālās vidusskolas izglītības programmu īstenošanas vietas “Višķi” pievienošanai Profesionālās izglītības kompetences centram “Daugavpils Būvniecības tehnikums”, ir būtiski tas, ka 2014./2015. mācību gadā Profesionālās izglītības kompetences centram “Daugavpils Būvniecības tehnikums” veiksmīgi tika pievienota izglītības programmu īstenošanas vieta „Dagda".

 

Viduslatgales Profesionālās vidusskolas izglītības programmu īstenošanas vietas “Višķi” pievienošana Profesionālās izglītības kompetences centram “Daugavpils Būvniecības tehnikums” dos iespēju saglabāt piedāvāto izglītības programmu realizēšanu tuvāk izglītojamo dzīvesvietai, sniedzot iespēju jauniešiem izvēlēties profesiju visos tautsaimniecības nozaru virzienos, ņemot vērā Latgales reģiona darba tirgus prasības.

 

Pievienošanas gadījumā, tiks nodrošināta ēku izmantošanas optimizācija, daļēja pedagogu un darbinieku nodarbinātības saglabāšana, galvenā mācību korpusa un dienesta viesnīcas renovēšana, piesaistot Profesionālās izglītības kompetences centra “Daugavpils Būvniecības tehnikums” audzēkņus bez papildus finansējuma, kas ļaus optimizēt finanšu līdzekļu ieguldījumu.

 

Daugavpils novada attīstības stratēģiskajos plānošanas dokumentos noteikts, ka lauksaimniecība ir viena no svarīgākajām novada ekonomiskās attīstības nozarēm. Līdz ar to lauksaimniecības nozares speciālistu profesionālās sagatavošanas pieejamības nodrošināšana novada teritorijā ir svarīgs priekšnosacījums novada un visa reģiona ekonomiskās izaugsmes veicināšanai.

 

Pēc Lursoft statistikas datiem novadā ir 961 zemnieku saimniecība un konkurētspējīgas attīstības nodrošināšana saimniecībās, izmantojot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus, nav iespējama bez izglītotu un profesionāli kompetentu lauksaimniecības speciālistu piesaistes.

 

Daugavpils novada dome ir saņēmusi vēstuli ar 686 iedzīvotāju parakstiem, kā arī Viduslatgales Profesionālās vidusskolas izglītības programmu īstenošanas vietas “Višķi” darbinieku vēstuli, kuri lūdz rast iespēju saglabāt Viduslatgales Profesionālās vidusskolas izglītības programmu īstenošanas vietu “Višķi”.

 

Sēdē piedalījās arī Višķu profesionālās vidusskolas direktors Aivars Skrinda, kas atbildēja uz deputātu uzdotajiem jautājumiem.

 

Izglītības un zinātnes ministrija 2011. gadā uzsāktās profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas ietvaros izveidoti 14 profesionālās kompetences centri, kas ir Latvijas profesionālās izglītības iestādes, kurās ir nepieciešamā materiālā bāze profesionālās kvalifikācijas ieguvei visās attiecīgajās nozares pamatprofesijās. Kompetences centru sarakstā ir arī iepriekš minētais Daugavpils Būvniecības tehnikums. Aivars Skrinda piekrita viedoklim, ka vislabākais variants ir pievienot Viduslatgales Profesionālās vidusskolas izglītības programmu īstenošanas vietu “Višķi” Profesionālās izglītības kompetences centram „Daugavpils Būvniecības tehnikums”. Vēlmi pārņemt Višķu profesionālo tehnikumu izteica Rēzeknes tehnikums, kas arī ir viens no kompetences centriem, taču šis piedāvājums netika izteikts rakstiski.

 

Deputāts Aivars Rasčevskis jautāja, kad tika izsludināts sākotnējais Ministrijas rīkojums par profesionālās vidusskolas pievienošanu Priekuļu tehnikumam un kāpēc šis variants tagad netiek izskatīts.

 

Aivars Skrinda paskaidroja, ka pusotru gadu atpakaļ visām skolām tika noteikta koncepcija, un tajās skolās, kur audzēkņu skaits ir 300 vai mazāk, bija jāmeklē skola ar kompetences centra statusu, kura tās varētu pārņemt un kur audzēkņu skaits būtu virs 500. „Vēl pagājušā gada septembrī bija vienošanās ar Priekuļu tehnikumu, kas izteica gatavību pārņemt Višķu profesionālo vidusskolu, saglabājot apmācības vietu Višķos. Par to tika ziņots Ministrijai. Līdz šī gada februāra sākumam šī koncepcija vēl bija spēkā. Ministrijas plānos 2016./2017.gadā ir veikt arī to skolu optimizāciju, kurās audzēkņu skaits ir zemāks par 500.”

Deputāts Jānis Belkovskis jautāja par pieredzi, kāda tā ir izglītības programmu īstenošanas vietai „Dagda”, kas pagājušā gada septembrī tika pievienota Daugavpils Būvniecības tehnikumam.

 

Aivars Skrinda minēja, ka visas programmas ir nokomplektētas un mācību process notiek veiksmīgi, ir veiktas tikai nelielas strukturālās izmaiņas. Ir pabeigta dienesta viesnīcas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projekta īstenošana KPFI projekta ietvaros.

 

Jānis Belkovskis izteica priekšlikumu turpmāk nopietnāk strādāt pie komplektācijas jautājuma, piesaistot skolai pēc iespējas vairāk audzēkņu, jo tikai tādā gadījumā šī apmācības vieta būs dzīvotspējīga. „Nevienam jau nav noslēpums, ka šī cīņa notiek gan starp vispārizglītojošām, gan starp profesionālās ievirzes skolām”, tā J. Belkovskis.

 

Deputāts Jānis Kudiņš jautāja, vai Daugavpils Būvniecības tehnikums ir gatavs saglabāt visas esošās mācību programmas. Janīna Jalinska skaidroja, ka Būvniecības tehnikums lauksaimniecības izglītības programmas īstenošanu piedāvā atstāt Višķos, ēdināšanas pakalpojumu programmu piedāvā apgūt „Dagdā”, savukārt diskusijas vēl notiek par autotransporta izglītības programmu. Tiek piedāvātas arī citas lauksaimniecības izglītības programmas, tādas kā „lauku īpašumu apsaimniekotājs” (4 gadi, 2 gadi un 1.5 gadi), „lauksaimniecības tehnikas mehāniķis”, „lauku tūrisma speciālists” (4 gadi). Daugavpils Būvniecības tehnikuma piedāvājumus pašlaik skata arī Jaunaglonas tehnikums.

 

Janīna Jalinska arī minēja, ka sākotnēji pēc Ministrijas nostādījuma, profesionālo skolu funkcijas tika piedāvāts pārņemt pašvaldībām, veidojot integrētās skolas, bet, protams, konkurēt ar kompetenču centriem nav pašvaldības spēkos ne tagad, ne nākotnē, jo piesaistīt projektu finansējumu skolām, kas nav kompetences centri, nav reāli. „Mūsu lielākā interese ir saglabāt Višķos mācību realizācijas vietu, tad jau varētu risināt sadarbības jautājumus – mācību programmu komplektācija, pārrobežu projektu realizācija u.c.”, tā J. Jalinska.

 

Deputāts Jānis Kudiņš jautāja par konkrēto audzēkņu skaitu, kas apmeklē Višķu profesionālo vidusskolu. Aivars Skrinda atbildēja, ka izglītojamo skaits visu laiku mainās, arī apmācību garums pa programmām ir dažāds. Šobrīd iestādē ir 302 izglītojamie, tai skaitā valsts budžeta izglītojamie, Eiropas grupas izglītojamie un neklātienes studenti.

 

Saņemot atbildes uz jautājumiem un izsakot savu redzējumu par doto situāciju, balsojot ar 15 balsīm „par”, deputāti nolēma lūgt Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju saglabāt Viduslatgales Profesionālās vidusskolas izglītības programmu īstenošanas vietu “Višķi”, pievienojot to Profesionālās izglītības kompetences centram „Daugavpils Būvniecības tehnikums”, paredzot Višķos īstenojamo izglītības programmu pārņemšanu.

 

Šodien, 5.martā, Daugavpils novada domes priekšsēdētāja devās uz Rīgu, lai Izglītības un zinātnes ministrijai iesniegtu domes sagatavoto un pieņemto lēmumu.

Autors:daugavpilsnovads.lv
Foto:daugavpilsnovads.lv

Komentāri (0)

Citas ziņas

 

31. augustā, 16:21 Guļamistabas princis - satīns
3. augustā, 22:42 Daži fakti par kaitīgo ieradumu, kura dēļ mirst miljoni
2. martā, 12:23 Pašvaldība apmaksās 8 dienas stacionāros pensionāriem, personām ar invaliditāti un vecāko klašu skolēniem.
1. martā, 16:05 Sociālais dienests aicinā iesniegt iesniegumus attālināti!
24. februārī, 09:03 AS Latvijas Valsts Meži informē par bojāto koku izstrādi
1. februārī, 11:51 5. februārī notiks Daugavpils iedzīvotāju forums Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 ideju kopradei
30. decembrī, 23:48 Atskats par paveikto: spilgta pieredze un augsts novērtējums Erasmus+ projektos
22. decembrī, 15:45 Ko zemessargi dara uz robežas? (VIDEO)
22. decembrī, 15:08 Daugavpils Stropu pamatskolas - attīstības centra ēka Mihoelsa ielā 4, pieņemta ekspluatācijā
21. decembrī, 12:49 Skolās tiek veikta anketēšana par attālinātām mācībām un sejas un deguna masku lietošanu
21. decembrī, 12:36 Ar 21. decembri Daugavpils dome atceļ iedzīvotāju pieņemšanu klātienē
21. decembrī, 11:54 Ar 21. decembri Daugavpils dome atceļ iedzīvotāju pieņemšanu klātienē
21. decembrī, 09:00 Kaitīgi ikdienas paradumi un mobilie telefoni
21. decembrī, 08:17 Ar 21. decembri Daugavpils dome atceļ iedzīvotāju pieņemšanu klātienē
21. decembrī, 08:13 Izsludināts Ziemassvētku noformējuma konkurss “Pasakainie Ziemassvētki”

 

-LRT+-LRT+


-LRT+

-LRT+

-LRT+

-LRT+

-LRT+

-LRT+

-LRT+


Laibas

Projekti

Projekti

Projekti

Projekti