Sāk skatīt Daugavpils pilsētas 2015. gada budžetu 0

Piektdiena, 23 jan 2015, 08:39 Versija drukāšanai

Sāk skatīt Daugavpils pilsētas 2015. gada budžetu
Pirmie ar šī gada Daugavpils Domes budžetu iepazinās Izglītības un kultūras jautājumu un Sociālo jautājumu komitejas deputāti. Tika skatītas tās budžeta sadaļas, kas skar sociālo aizsardzību, izglītības, kultūras, sporta jomas.Salīdzinot ar 2014.gada sākumu, šogad par 9.35% ir samazinājies Pašvaldības kopbudžeta ieņēmumu apjoms un tas sastāda 68 343 459 euro.Ņemot vērā, ka beidzās iepriekšējais struktūrfondu plānošanas periods, projektu finansēšanai paredzēto ieņēmumu apjoms pašvaldības budžetā ir samazinājies.


Budžeta izdevumi sociālajai aizsardzībai, izglītībai, kultūrai, sportam.


Veselības nozares finansēšana tiek veikta no valsts budžeta līdzekļiem. Valsts budžeta mērķdotācija 15000 euro apmērā tiks saņemta aparatūras iegādei SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” jaundzimušo nodaļai. Atbalsta pasākumiem veselības aprūpes pieejamībai no pašvaldības budžeta līdzekļiem paredzēti 100000 euro. Sporta pārvaldes Sporta medicīnas centra darbībai izdevumi plānoti 94083 euro apmērā.

 

Izdevumu kategorijā atpūta, kultūra un reliģija izdevumi sastāda 7390248 euro. Iepriekšējos gados ievērojami finanšu resursi bija ieguldīti kultūras objektu sakārtošanā, sekmīgi īstenojot Eiropas fondu apguves programmas, savukārt šogad investīcijas ir plānotas jaunu sporta objektu būvniecībai.

Latgales centrālās bibliotēkas un filiāļu darbībai paredzēti 656882 euro. Novadpētniecības un mākslas muzeja darbībai izdevumi ieplānoti 325338 euro apmērā.

Pašvaldība rūpējas, lai pilsētas ikdienu pēc iespējas biežāk nomainītu svētki un Daugavpilī veidotos jaunas tradīcijas. Kā vienu no efektīviem Daugavpils atpazīstamību un pozitīvo tēlu veidojošajiem instrumentiem var nosaukt starptautiskus kultūras pasākumus, festivālus, pilsētas svētkus, kas veicina kultūras tūrisma attīstību. 2015.gadā tiks rīkots plaši pazīstamais starptautiskais garīgās mūzikas festivāls “Sudraba zvani”, starptautiskais džeza festivāls, starptautiskais akordeona mūzikas festivāls un citi pasākumi. Daugavpils pilsētas jubilejas gada svinību ietvaros, sadarbībā ar Aizsardzības un Ārlietu ministrijām un Latvijas Republikas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, notiks Starptautiskais militārās mūzikas festivāls. Daudzveidīgs un kvalitatīvs pasākumu klāsts tiks piedāvāts pilsētas svētku svinību laikā ar vietējo un ārvalstu mākslinieku piedalīšanos. Svētku noslēgumā pilsētnieki un viesi tiks aicināti uz Latgales dziesmu svētkiem, kuriem apritēs 75 gadi kopš pirmajiem dziesmu svētkiem Latgalē. Rudens sākumā skatītājus pulcēs popularitāti ieguvušais mūzikas un mākslas festivāls “Daugavpils ReStart 2015”, un otro gadu pēc kārtas tiks svinēti Rīgas ielas svētki, kuru laikā būs iespēja iepazīt pilsētas vēsturiskā centra ielas dzīves ritmu, ieskatīties pilsētnieku iemīļotās promenādes tālā pagātnē un mūsdienās. Iepriekš minēto pasākumu un virknei citu tradicionālo pasākumu organizēšanai, Kultūras pārvaldes budžetā paredzēti līdzekļi 581962 euro apmērā.

 

Nacionālo kultūras centru darbībai un ēku uzturēšanai izdevumu apjoms plānots 1995375 euroapmērā. Latviešu kultūras centra apsaimniekošanā esošo ēku remontdarbiem ir paredzēti līdzekļi 222083 euro apmērā. Kinoteātra „Renesanse” telpās 2015.gadā iecerēts izveidot Bērnu un jauniešu zinātnes un atpūtas centru, paredzot šim mērķim līdzekļus 45000 euro apmērā.

 

Šogad tiks pabeigta tehniskā projekta izstrāde iestādes „Kultūras pils” ēkas energoefektivitātes pasākumu paaugstināšanai, un nākotnē varēs uzsākt projekta realizāciju ar Eiropas Savienības fondu atbalstu. Koncertklavieru iegādei pašvaldības budžetā tika iekļauti izdevumi 114000 euroapmērā. Telpu remontiem, skatuves stangu, vadības iekārtas un paceļamās sistēmas renovācijai ieplānoti 35304 euro.

 

Arī Daugavpils teātrim nepieciešams pašvaldības atbalsts. Finansējums Daugavpils teātrim sastādīs 80000 euro.

 

Finansējums Cietokšņa kultūras un informācijas centram sastāda 83864 euro.

 

Izveidotā Daugavpils Marka Rotko mākslas centra uzturēšanai, pasākumu īstenošanai paredzēti 785497 euro, tai skaitā 208893 euro liels izdevumu apjoms tiks finansēts no maksas pakalpojumu ieņēmumiem. Oriģināldarbu apdrošināšana, izstāžu un pasākumu finansēšana 159816 euroapmērā tiks veikta no valsts budžeta un projektu līdzekļiem.

 

Vēl viena populāra tūrisma objekta-Latgales zoodārza izdevumi 194186 euro apmērā paredzēti iestādes darbības nodrošināšanai, dzīvnieku ēdināšanai un remontdarbiem. Ēka, kurā atrodas Latgales zoodārzs ir neapmierinošā stāvoklī. Daļējai remontdarbu veikšanai tiks novirzīti 60000euro – ēkas apdares rekonstrukcijai un ekspozīcijas ‘Krokodilu zāle” izveidošanai.

 

Pilsētas jaunieši aktīvi piedalās dažādos Jaunatnes departamenta un sabiedrisko organizāciju rīkotajos pasākumos, darbojas Jauniešu neformālajā izglītības centrā. Finanšu resursu apjoms šīm aktivitātēm sastāda 434862 euro.

 

Sabiedriskajām organizācijām, kuras iesniegs projektu pieteikumus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, pēc to izvērtēšanas Kultūras un izglītības komitejā tiks piešķirts finansiāls atbalsts no sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda, kura lielums sastāda 43000 euro.

 

Sporta aktivitātēm paredzēti izdevumi 1097246 euro apmērā, tai skaitā sporta organizāciju atbalstam 541478 euro apmērā. Jaunu sporta objektu būvniecībai paredzēti 1000000 euro.

 

Noslēdzies projekts „Radošo industriju attīstība Latvijas Lietuvas pārrobežu reģionā”. Budžeta izdevumu daļā ir paredzēta finansējuma pārskaitīšana projekta partnerim 112036 euro apmērā.

 

Izglītības nozare ir dominējošā pašvaldības budžetā un izdevumu apjoms sasniedz 43 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem un sastāda 32626855 euro. Budžeta līdzekļi 26667773 euroapmērā tiks novirzīti Izglītības pārvaldei pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu ikdienas uzturēšanai, pedagoģisko un pārējo darbinieku atlīdzībai, mācību procesa nodrošināšanai, ēku remontdarbiem un citiem mērķiem. Remontdarbu veikšanai izglītības iestādēs paredzēti 315153euro. Ir ieplānots pārcelt 6.pirmsskolas izglītības iestādi uz J.Raiņa Daugavpils 6.vidussolas telpām, pielāgojot skolas telpas bērnudārza vajadzībām. Provizoriski darbu izmaksas sastādīs 188000 euro.

 

Izdevumi skolēnu ēdināšanai paredzēti 1594287 euro apmērā, tai skaitā 903805 euro sastāda pašvaldības finansējums.

 

Projektu īstenošanai tiks novirzīti 809162 euro, tai skaitā, šogad tiks pabeigti Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētie projekti oglekļa dioksīda emisijas un siltumenerģijas patēriņa samazināšanai, veicot renovācijas darbus un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus 20.pirmsskolas, 22.pirmsskolas, Valsts ģimnāzijas un 16.vidusskolas ēkās.

 

Dizaina un mākslas vidusskolas finansēšanai ieplānoti 681953 euro.

 

Stipendiju piešķiršanai budžetā paredzēti līdzekļi 32350 euro apmērā. Stipendijas piešķir Daugavpils Universitātes studentiem un no 2014.gada pašvaldība piešķir stipendijas topošajiem ārstiem, lai ieinteresētu ārstus strādāt Daugavpils veselības aprūpes iestādēs.

 

Finansējums Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldei un Bērnu jaunatnes sporta skolai sastādīs 2841330 euro. Sporta objektu kārtējam un kapitālajam remontam ir paredzēti līdzekļi 320169euro apmērā.

 

Sociālā aizsardzība ir viena no pašvaldības prioritātēm un pašvaldības pamatbudžetā šiem mērķiem paredzēti līdzekļi 8592932 euro apmērā jeb 11% no pamatbudžeta izdevumiem.

 

Sociālo lietu pārvaldei, kura īsteno normatīvajos aktos noteiktos sociālās aizsardzības pasākumus pašvaldības teritorijā, izdevumu apjoms sastāda 6354285 euro. Daugavpils pilsētas pašvaldība, tāpat kā iepriekšējos gados, nodrošinās pabalstu izmaksu atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem, un sociālo pabalstu izmaksai tiks novirzīti 3731095 euro.

 

Ieplānotie līdzekļi:

-dzīvokļa pabalstam, malkas iegādei, palīdzībai ārkārtas situācijās, mājokļa pielāgošanai 1469954euro apmērā,

- garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai 474000 euro apmērā,

- veselības aprūpes atbalstam (pacientu iemaksām, medikamentu iegādei, polisēm, ārstnieciskām procedūrām) 650436 euro apmērā,

- bērnu un pieaugušo cilvēku ēdināšanai 435468 euro apmērā,

- sociālām garantijām bāreņiem un audžuģimenēm 297393 euro apmērā,

- pārējai palīdzībai 403844 euro apmērā.

 

Iecerēts palielināt vienreizējo pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā no 75 euro uz 150 euro.

 

Remontdarbiem Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienībās pašvaldība paredzējusi līdzekļus 20513euro apmērā.

 

Cilvēkiem ar I un II invaliditātes grupu un bērniem no 5 līdz 18 gadiem ar invaliditāti asistentu pakalpojumiem izdevumi sastādīs 775395 euro. Līdzekļi tiks saņemti no valsts budžeta.

 

2015.gadā Labklājības ministrija piešķirs Sociālo lietu parvaldei valsts finansējumu 8871 euroapmērā.

 

Ņemot vērā, ka likums „Par Valsts budžetu 2015.gadam” dod tiesības ņemt aizņēmumus sociālo programmu investīciju projektiem, 2015.gadā pašvaldība plāno veikt infrastruktūras uzlabošanu Sociālajā patversmē Šaurā ielā 23, piesaistot aizņēmumu. Provizoriski darbu izmaksas tiek prognozētas 205030 euro apmērā.

Bērnunama – patversme „Priedīte” izveidots par patstāvīgu iestādi. Tās funkciju izpildei paredzēti 746573 euro.

 

2014.gadā ir noslēdzies ESF projekts "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās", taču satraukumam nav pamata, jo Nodarbinātības Valsts aģentūra pagaidu sabiedriskos darbus pašvaldībās īstenos arī 2015.gadā. Šo projektu nefinansēs no Eiropas naudas, tas būs valsts līdzfinansēts nodarbinātības pasākums.

Sabiedrisko organizāciju īstenotajiem pasākumiem pašvaldības līdzfinansējums tiks piešķirts no sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda, kura apmērs sastāda 21000 euro.

 

Daugavpils Bāriņtiesas darbībai un tā funkciju nodrošināšanai paredzēti finanšu līdzekļi 160781euro apmērā, tai skaitā 10500 euro dienesta telpu remontdarbiem.

 

Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centra aprūpē ir 275 gados veci cilvēki. Centra darbībai līdzekļu apjoms sastādīs 1310293 euro. Ik gadu tiek piešķirts finansējums iestādes ēku un telpu remontdarbiem. 2015.gadā tiks veikts veļas žāvēšanas telpas remonts un turpināsies sanitāro telpu renovācija, paredzot šiem mērķiem līdzekļus 50131 euro apmērā.

 

Daugavpils Domes 2015. gada budžetu pilnībā Domes deputāti skatīs Finanšu komitejā. Budžetu apstiprina deputāti Domes sēdē.

0
Autors:Grani.lv
Foto:Jurijs Dunaiskis

Komentāri (0)

Citas ziņas

 

6. jūnijā, 08:50 Priekšapmaksu par apkuri var palielināt jebkurā brīdī
29. maijā, 15:39 Neirogrāfijas pamati Daugavpils Centrālajā parkā
23. maijā, 11:32 Aizsaules gaitās devies daugavpilietis Boriss Judins (07.02.1949. - 06.05.2023.)
16. maijā, 11:41 Kas ir Drive in un kāpēc to izvēlēties?
30. aprīlī, 11:51 Kā atmest smēķēšanu? Ceļvedis pīpmanim
27. aprīlī, 12:37 Par apkures atslēgšanu un darbiem iedzīvotāju dzīvokļos
19. aprīlī, 15:18 Pirmo reizi Daugavpilī: slavenā pianiste Poļina Osetinska prezentēs pasaules kino klasikas baroka mūzikas šedevrus
18. aprīlī, 09:08 Aktieri Dmitrijs Nazarovs un Olga Vasiļjeva pēc aizbraukšanas no Krievijas kāps uz skatuves Daugavpilī ar programmu „L'amour-mur” vai „Ačgārnā lielvalsts”
10. aprīlī, 18:05 Liels Stand Up koncerts Daugavpilī
4. aprīlī, 13:42 Grupa “A-Europa” ar “dzīvo” koncertu Daugavpils Kultūras pilī
3. aprīlī, 13:00 Tumsas pabērni (Raidījums nr. 10)
31. martā, 14:33 Cigaretes – sportistu lāsts
29. martā, 08:02 Berezins: “Šobrīd visiem Latvijas treneriem ir ļoti grūti”
27. martā, 10:21 05/05! "Inženieru arsenāla" lielā atklāšana!
3. martā, 08:00 Arī viena cigarete ir par daudz

 

-LRT+-LRT+


-LRT+

-LRT+

-LRT+

-LRT+

-LRT+

-LRT+

-LRT+


Laibas

Projekti

Projekti

Projekti

Projekti